fbpx
Skip links

1. Intentie en definities

1.1 Alle behandelaars c.q. chiropractoren werkzaam binnen en voor PCE zijn gediplomeerd en gespecialiseerd chiropractor en geregistreerd binnen het register van Stichting Chiropractie Nederland (SCN) en aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).
1.2 Voornoemde behandelaars c.q. chiropractoren hebben de intentie de gezondheid te verbeteren c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact vanuit zowel cliënt als de behandelaar is hierbij een basisvoorwaarde.
1.3 Consultaties/behandelingen aangeboden binnen deze praktijk vallen niet onder de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de zogenaamde Wet BIG) en kunnen daarmee niet gerekend worden tot de reguliere medische zorg.
1.4 Alle behandelaars, de direct ondersteunende medewerkers evenals de rechtspersoon van PCE worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van PCE.
1.5 Patiënten (of de wettelijke vertegenwoordiger) en andere zakelijke contacten van PCE worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van cliënt.
1.6 Door registratie en lidmaatschap van voormeld register verklaart PCE zich inzake de consultaties en medische werkwijze van haar behandelaars akkoord en onderhorig aan de voorwaarden, regels en gedragscodes door SCN gesteld aan haar leden.
1.7 De hierna te volgen voorwaarden zijn alleen van toepassing op en betreffen slechts het interne beleid van PCE naar cliënt. Hieraan kunnen verder geen externe rechten worden ontleend.

2. Afspraken en behandeling

2.1 Behandelingen zijn uitsluitend via afspraak en worden bij voorkeur uitgevoerd door de behandelaar die het behandeltraject heeft gestart. Bij afwezigheid of op verzoek van cliënt kan de behandeling door een andere behandelaar van PCE worden overgenomen.
2.2 Afspraken worden telefonisch gemaakt of in persoon. Annuleren van afspraken kan per telefoon, mail of in persoon.
2.3 Cliënt heeft de plicht PCE goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de problemen en klachten waarvoor deze zich wenst te laten behandelen evenals de algehele toestand van gezondheid en gezondheidsproblematiek.
2.4 Een eerste consult of intakegesprek kan net als alle andere soorten (vervolg)afspraken op de dag voor het afgesproken consult kosteloos en zonder verdere verplichting worden geannuleerd.
2.5 Annulering van een gemaakte afspraak dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annulering via voicemail of e-mail is ook mogelijk.
2.6 Bij het niet nakomen, of niet tijdig annuleren (zie 2.4), van een consultatie behoudt PCE zich het recht voor 100% van het tarief van het voorgenomen consulatie in rekening te brengen.

In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelend chiropractor of hier een uitzondering op gemaakt wordt.
2.7 Indien gewenst kan beëindiging van de behandeling te alle tijden geschieden middels persoonlijk bericht van cliënt. PCE zal indien mogelijk en gewenst, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere behandelaar of zorgverlener.
2.8 De wijze waarop de behandeling plaatsvindt wordt altijd door uw chiropractor met u besproken. Tevens zal worden aangegeven welke handelingen er verricht zullen worden.
2.9 De chiropractor zal in samenspraak met u een zo optimaal mogelijk behandelplan opstellen. Indien u om de één of andere reden een voorgestelde behandeling niet wenst, dan zal hier een aantekening van worden gemaakt in uw patiëntendossier. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor een eventuele afwijkende keuze van behandeling.

3. Administratief

3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw persoonsgegevens, zodat wij u kunnen bereiken indien de noodzaak daartoe zich voordoet.
3.2. Wij vragen u om wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid, medicijngebruik, adres of andere relevante gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

4. Tarieven

4.1 PCE rekent voor zowel consultaties, behandelingen als voor medische correspondentie een honorarium met eventueel bijkomende toeslagen.
4.2 PCE behoudt zich het recht tussentijds en op ieder moment haar tarieven te herzien en aan te passen.
4.3 Alle tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
4.4. PCE heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Het is daarom gebruikelijk om uw consult na afloop direct af te rekenen aan de balie. De geldende tarieven staan vermeld op onze website en worden tevens weergegeven op de informatiewand in de ontvangstruimte.

5. Betaling

5.1 Alle consultaties/behandelingen dienen direct na afloop te worden voldaan, middels een PIN betaling of contante betaling. In verband met beperkt aanwezig wisselgeld kunnen biljetten van meer dan € 100,- niet worden geaccepteerd. Betaling via Creditcard is niet mogelijk.
5.2 Bij wijze van uitzondering en in overleg met PCE kan de betaling achteraf per bank worden voldaan. De uiterste betaaldatum staat aangegeven of uw factuur.
5.3 Na betaling krijgt u van ons een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze maakt dan de vergoeding waar u op basis van uw verzekering recht op heeft rechtstreeks naar u over.
5.4 Uitstel van betaling kan alleen door PCE verleend worden en slechts na opgave van redenen.
5.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum) kan middels herinneringen administratiekosten, als ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
5.6 Bij herhaalde herinnering houdt PCE zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder verdere kennisgeving de vordering ter incasso uit handen te geven.
In zulks geval komen alle eventuele binnen- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus zoals doorberekend aan PCE voor aanname, behandeling en afhandeling van het betreffende dossier.
5.7 Wanneer u onverhoopt niet aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. In overleg met de behandelend chiropractor kan dan eventueel een betalingsregeling getroffen worden.

6. Zorgverzekering

6.1 De kosten voor Chiropractische behandelingen worden door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed op basis van een aanvullende verzekering. De vergoeding waar u recht op heeft is dus afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent en bij welke verzekeraar.
6.2 Elke cliënt van PCE is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een zorgverzekering en daarmee voor de dekking van de dienstverlening van PCE.
6.3 PCE tracht zich geïnformeerd te houden over de zorgverzekeringen en de mogelijkheden omtrent de vergoedingen voor Chiropractische behandelingen en waar mogelijk verstrekt PCE deze informatie aan haar cliënten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor sluitende informatie dient te allen tijde contact te worden opgenomen met de zorgverzekering in kwestie.

7. Practische huisregels

7.1 PCE is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van cliënten of anderen in of rond het pand.
7.2 In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de daartoe bevoegde instanties zoals brandweer en politie opgevolgd te worden.
7.3. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd door uw chiropractor.

8. Toepasselijk recht en klachtenregeling

8.1 Praktijk Chiropractie Ede en haar chiropractoren zijn aangesloten bij de Nederlandse Chiropractie Associatie (NCA) en Stichting Chiropractie Nederland (SCN).
8.2 In het onverhoopte geval dat u een klacht heeft over hoe een medewerker van Praktijk Chiropractie Ede met u is omgegaan, over het beloop van het behandelproces of over de werkwijze tijdens de behandeling, dan gaan wij graag een gesprek met u aan. Wij streven er altijd naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Voor klachten en geschillen kan cliënt zich rechtstreeks tot zijn/haar chiropractor en/of de eigenaar van de praktijk, mevrouw M.E. Spies, richten.
8.3 Indien u een klacht heeft die u niet met ons wilt delen, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenprocedure van de NCA. Voor informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website van de NCA (www.nca.nl) of kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedures zoals deze van toepassing zijn binnen de voornoemde registers.
SCN: www.stichtingchiropractie.nl
8.4 Uitsluitend de Nederlandse rechter, binnen het arrondissement waar Praktijk Chiropractie Ede is gevestigd, is bevoegd van enig geschil tussen Praktijk Chiropractie Ede en u kennis te nemen. Desalniettemin heeft Praktijk Chiropractie Ede het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9. Gegevensverstrekking en privacy

9.1 Praktijk Chiropractie Ede en de ondersteunende medewerkers staan onder een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het behandeldossier en/of vertrouwelijke persoonlijke informatie van cliënten.
9.2 Naast Praktijk Chiropractie Ede hebben alleen Cliënten (of plaatsvervangend de wettelijke ouders/verzorgers) het recht op inzage in het persoonlijk dossier.
9.3 Huisartsen en behandelaars, waarmee een samenwerking bestaat, kunnen door Praktijk Chiropractie Ede deelgenoot worden van relevante informatie welke nodig is voor de vervolgbehandeling door deze behandelaar(s). Hiervoor word je door Praktijk Chiropractie Ede toestemming gevraagd.
9.4 Gegevens van cliënten worden (op verzoek) uitsluitend aan derden verstrekt, indien hiervoor door de betrokken cliënt een ondertekende machtiging aan Praktijk Chiropractie Ede is gegeven en uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de zorg.
9.5 De juistheid en eventuele wijzigingen en correcties van persoonlijke, medische, contact- en adresgegevens en verzekeringsgegevens behoren tot de verantwoordelijkheid van de cliënt. Praktijk Chiropractie Ede kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve gegevens en/of mogelijke consequenties die hieraan verbonden zijn.
9.6 Het verwerken van persoonlijke en medische informatie van cliënten gebeurt volgens het Privacy- en dataveiligheidsbeleid van Praktijk Chiropractie Ede, op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

10. Algemene voorwaarden

10.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien PCE hiermee middels schriftelijke bevestiging heeft ingestemd.
10.2 PCE houdt zich het recht op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3 De actueel geldende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website www.chiropractie-ede.nl.

This website uses cookies to improve your web experience.

Je kan deze afbeelding niet kopiëren.